Regulamin sprzedaży

I. Informacje ogólne

Regulamin sprzedaży

 1. Organizatorem wydarzeń jest Muzykuj Maja Rączka ul. Mikołowska 18a/17 Katowice 40-067 NIP: 6431653862
 2. Stronami transakcji są:
  • Klient – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • Sprzedający Muzykuj Maja Rączka ul. Mikołowska 18a/17 Katowice 40-067 NIP: 6431653862

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Podstawą zawarcia transakcji jest złożenie zamówienia przez Klienta na organizowane przez Sprzedającego wydarzenia, które przedstawione zostały na stronie: https://muzykuj.nakiedy.pl a opisane na poszczególnych wydarzeniach zamieszczonych na profilu https://www.facebook.com/muzykujkatowice
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową https://muzykuj.nakiedy.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail.
 4. Klient składając zamówienie zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych wydarzeń.

 5. Klient pragnący otrzymać fakturę lub fakturę imienną proszony jest o zgłoszenie tego
  faktu niezwłocznie po złożeniu rezerwacji na adres e-mail:
  kontakt@muzykuj.net

III. Ceny wydarzeń

 1. Wszystkie ceny organizowanych przez nas wydarzeń zamieszczone są na stronie internetowej https://muzykuj.nakiedy.pl
 2. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają stosowne podatki.
 3. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.

IV. Sposoby i termin płatności

 1. Obowiązującą formą płatności za zamówione usługi jest system płatności Przelewy24.pl.
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty w momencie zapisania się na zajęcia.

V. Koszty oraz termin realizacji usług

 1. Koszt transportu Klienta do miejsca organizacji zakupionych usług leży po stronie Klienta.
 2. Termin realizacji zakupionych usług jest terminem podanym w rezerwacji (zamówieniu).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania zakupionych wydarzeń, w przypadkach losowych leżących niezależnych od Sprzedającego (choroba, przypadki losowe) lub niezebrania stosownej liczby uczestników, która widnieje w wydarzeniu. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail niezwłocznie po zaistnieniu wyżej opisanych sytuacji.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”, Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie nieprzekraczającym 24 godzin przed datą zakupionego wydarzenia poprzez:
  • wiadomość e-mail: kontakt@muzykuj.net
  • wiadomość prywatną na stronie https://www.facebook.com/muzykujkatowice

 1. W przypadku nie wysłania przez Klienta powyższą drogą oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie nieprzekraczającym 24 godziny okresu poprzedzającego rozpoczęcie zakupionej usługi, uznaje się, że wykonywanie
  zakupionej usługi jest rozpoczęte, na co Klient wyraża zgodę.
 2. Po wykonaniu usługi Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”, Rozdziałem 4,
  Art. 38, ust.1 jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje konsumentowi m.in. w wypadku:
  a. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego zakończeniu Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu.
 5. Niezależnie od załączonego wzoru, Klient może złożyć oświadczenie w sposób
  dowolny, wysyłając je na adres wskazany w VI. Prawo odstąpienia od umowy, pkt. 1.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wyznaczonym w VI. (…) pkt. 1. terminie, umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są do zwrotu
  wzajemnych świadczeń w sposób i terminie opisanym poniżej.
 7. Zwrot płatności Sprzedający dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka
  została wskazana przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia.

VII. Miejsce i sposób składania reklamacji

   

2

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Może się to odbyć w następujących formach: a. Listownie: Muzykuj Maja Rączka ul. Mikołowska 18a/17 Katowice 40-067

b. Wiadomość e-mail: kontakt@muzykuj.net wpisując w temat

wiadomości: REKLAMACJA.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od jej
  otrzymania, a o jej rozpatrzeniu Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany w
  reklamacji przez Klienta (listownie, e-mail, telefon).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z usług Muzykuj, którego oferta znajduje się pod linkami https://muzykuj.nakiedy.pl oraz https://www.facebook.com/muzykujkatowice jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Usługi prezentowane na powyższych stronach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 4. Wszystkie nazwy wydarzeń zamieszczone na wyżej wymienionych stronach używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Muzykuj Maja Rączka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

W przypadku niejasności, wątpliwości, pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu poprzez

e-mail: kontakt@muzykuj.net lub wiadomość prywatną Facebook @muzykujkatowice

         

3

…………………………………. …………………………………. …………………………………. (Imię, nazwisko, adres Klienta)

…………………………………. (miejscowość, data)

Muzykuj – Maja Rączka

ul. Mikołowska 18a/17 Katowice 40-067 NIP: 6431653862

Oświadczenie
O odstąpieniu od umowy kupna zawartej na odległość

Ja, …………………………………………………… niniejszym informuję, o odstąpieniu od umowy kupn zawartej na odległość następującej usługi……………………………………… Data zawarcia umowy (data dokonania płatności)…………………………………

Proszę o (właściwe podkreślić):

 • Przeznaczenie kwoty na poczet przyszłych zajęć………………………………………; (nazwa i data zajęć)
 • Zwrot gotówki, którą odbiorę w Państwa placówce po umówionym wcześniej terminie;
 • Przelew gotówki na konto:
  o Imię nazwisko:…………………………………………………………………. o Adres zamieszkania…………………………………………………………….. o Numer konta…………………………………………………………………….

Załącznik 1.

4

………………………………………. (podpis Klienta)